ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ KÜRSÜ


 
AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  AramaArama  Üye ListesiÜye Listesi  Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 90
Yaş : 32
Nerden : Trabzon
<fieldset><legend>Dikkat!</legend&g : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Madalyalar :
Points : 21
Kayıt tarihi : 02/10/08

MesajKonu: 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun   Cuma Şub. 20, 2009 1:35 pm

KANUN NO: 2924
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
17 Ekim 1983

( Resmi Gazete ile neşir ve ilan: 20 Ekim 1983- Sayı: 181971

5.t. Düstur, c. 22-s.BİRİNCİ BÖLÜM

Genel HükümlerAmaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, nakline karar verilen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkartılmış ve çıkartılacak yerlerin değerlendirilmesi suretiyle, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesidir.Kapsam
Madde 2- Bu kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 .nci maddesi uyarınca

Orman kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan;

a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyip aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerlerin,

b) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri,

c) Tarla , bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık ( Antep fıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarını,

d)Şehir , kasaba , köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarını kapsar.Tespit, tefrik ve tescil İşlemleri
Madde 3- ( Değişik 1.fıkra: 3763 – 28.8.1991)Orman kadastro komisyonlarınca orman

sınırı dışına çıkarılan yerler , Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine Hazine adına tescil edilir. Bu yerler, bu Kanunun hükümleri uygulanmak kaydıyla Orman Bakanlığı emrine geçer.a) ( 28.Ağustos 1991 tarih ve 3763 sayılı Kanunun 1.nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

b) ( 28 Ağustos 1991 tarih ve 3763 sayılı Kanunun 1.nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)6831 sayılı Orman Kanununun 2.n ci madde ( A) bendi kap samına giren yerler için orman sınırları dışına çıkarma ile orman davalar, bu Kanuna gre yapılacak işlemleri durdurmaz. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve ihtiyati ted bir kararı verilemez.

Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar sonunda gerçek ve tüzelkişilere ait solduğuna karar verilen taşınmaz mallar genel hükümlere göre kamulaştırılır.İKİNCİ BÖLÜM

Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve YerleştirilmesiIslah , İmar ve İhya işlemleriMadde 4- Orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılacak Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı emrine geçen yerler; iklim ve toprak yapısına en uygun tarım arazisine dönüştürülmek ve yerleşim yeri halinde düzenlenmek üzere Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca ıslah ve imar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ihya edilir.İfraz ve yerleşimMadde 5 – Islah , imar ve ihya edilen taşınmaz mallar, tarımsal işletme tipleri, verim değerleri ve yerleşim planları dikkate alınarak yönetmelikte belirlenen esaslara göre Tarım ve Orman Bakanlığınca ifraz edilir.İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman içi köyler hakkının nakil ve yerleştirme işlemleri, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2510 sayılı İskan Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Değiştirme, kamulaştırma ve mülkiyet devri


Madde 6- Naklen yerleştirilecek orman içi köylüler halkının yazılı başvuruları üzerine, Devlet ormanları içinde kalan bir türlü tapulu taşınmaz mallarının karşılığı olarak, yerleştirilecekleri yerlerden , tespit olunan rayiç değerde taşınmaz mal verilir. Tarafların anlaş ması halinde karşılık olarak tapuda devir ve tescil işlemleri yapılır.Değiştirmeyi kabul etmeyenlerin taşınmaz malları genel hükümlere göre kamulaş- tırılır.Naklen yerleştirilen orman içi köyler halkına, taşınmaz malların karşılığında fazla verilen taşınmaz malların rayiç bedeli, peşin veya yirmi yıl içinde ve yıllık eşit taksitlerle fai zsiz olarak tahsil olunur. Bu taşınmaz malların mülkiyeti ; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazılı talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca resen malikleri adına tescil edilir.

Yükümlülük
Madde 7- Islak, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmaz mallar ,tespit edilen dağıtım amaçları dışında kullanılamaz,miras hükümleri dışında bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu olamaz, haczedilemez. Bu hususlar, tapu kaydının beyanlar hanesinde belirtilir.Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal ve şartlarda, kiraya verilebilir, ortaklık yoluyla işletilebilir veya bir bütün olarak başka hak sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile devredilebilir.Geri almaMadde 8- Bu kanunun 7 nci maddesindeki yükümlülükleri yazılı uyarıya rağmen yarine getirmeyenler için; Tarım ve Orman Bakanlığınca, kendi taşınmaz malları karşılığından fazla verilen taşınmaz malların geri alınmasına karar verilir. Taşınmaz mallar için yapılmış ödemelerin tamamı faizsiz olarak ve varsa taşınmaz mal üzerinde kendisi tarafından yapılmış ilave yapı ve tesisleri rayiç bedeli defaten ödenir.Geri alma kararı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. Ancak, ilgililerin dava açma hakkı saklıdır.Tarım ve Orman Bakanlığı, hukuki durumları kesinleşinceye kadar bu taşınmaz malları geçici olarak başka hak sahiplerine devredebilir.Kayıt düzeltilmesiMadde 9- Geri alınmasına karar verilen taşınmaz malların tapu sicilindeki tescile ilişkin kayıt, Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine tapu sicil muhafızlıklarınca Hazine adına düzeltilir ve durum ilgililere tebliğ edilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme İşlemleri


Otlak , kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi


Madde 10- Bu kanunun 2.nci madde (b) bendi kapsamına giren otlak, kışlak ve yaylaklar; Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, mülki hudutları içinde bulunduğu orman , köy veya kasabasına bir bütün olarak, gerektiğinde birden fazla orman köyü veya kasabasına hayvancılıkta kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilir.Tahsis edilen bu yerlerden yararlanma, 6831 sayılı Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır.Tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesiMadde 11- Bu kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık ( Antep Fıstığı ) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan kişilere , rayiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, faiz oranı uygulanır.( Değişik 3.fıkra: 3763-28.8.1991 ) 3402 sayılı Kadostro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır . ( Ek cümleler: 4127-30.10.1995 ) Kadastro çalışmaları sırasında , fiili kullanım durumuna göre sınırlandırılması ve Hazine adına tespit yapılacak bu yerler üzerindeki muhtesat ile tasarruf edenlerin isimleri, kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç , diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen kişilerin, bu maddenin dördün cü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadıkları hususu , ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. Hak sahiplerinin bu madde hükmünden yararlandırılmasında , sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümlük sınırlamaya uyulur (*) .

( Ek 4 ve 5. Fıkralar: 3763-28.8.1991) ( Değişik : 4127-30.10.1995)

Yararlanacak kişilerin sahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir (*).Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden hak sahiplerince bir yıl içinde satın alınmayan yerler , ihale ile hak sahipliği tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki şartlarla satılır (*).

31.12.1981 tarihinden itibaren Orman köyü nüfusuna kayıtlı olanlar da hak sahibi sayılırlar ( **).( Ek 6 fıkra : 3763 –28.9.1991)

Orman Kanunu hükümlerine göre tahsis edilen yerler ile hazinenin mülkiyetinden çıkan veya kamu hikmetine tahsis edilen veya kamu hizmetine tahsis edilen veya bu maksatla fiilen kullanılan taşınmaz mallarda bu madde hükmü uygulanmaz.Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendirilmesi( ***)

Madde 12 – ( Değişik 1.fıkra : 3763-28.8 .1991) Bu Kanunun 2 nci madde ( d) bendi kapsamına giren, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, orman sınırları dışına çıkarıldığı tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere , rayiç bedeli peşin veya beş yıllık süre içinde ve yıllık eşit taksitle alınmak üzere , Orman Bakanlığınca satılır.( Değişik 2.fıkra: 4127-30.10.1995)

Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir.

Hak sahipliği tanımına girmeyen kişilerce işgal edilen yerler, aynı köydeki başka bir hak sahibine üzerindeki yapısı ile birlikte tespit edilecek rayiç bedel üzerinden ve yapının bedeli peşin olarak satılır, yapı bedeli sahibine defaten iade olunur.(*) 3. Fıkrada birinci cümleden sonra gelen cümleler ve 4 ve 5. Fıkralar, Anayasa Mahkemesinin 30.3.1993 tarih ve E.1992 /18 K.1993/14 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.(**) 30 Ekim 1995 tarih ve 4127 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 3 üncü fıkraya cümleler eklenmiş ve iptal edilen 4 ve 5 inci fıkralar yeniden düzenlenmiştir. Bu fıkranın nerede yer alması belirtilmediği için fıkra, 6 ncı fıkranın üzerine konulmuştur.

(***) 12 nci maddenin başladığı , 30 Ekim 1995 tarih ve 4127 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.( Değişik 4.fıkra: 4127-30.10.1995 ) 11 inci maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümlerini bu madde içinde uygulanır.Belediye ve mücavir alanlardaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi

Madde 13 – ( 28 Ağustos 1991 tarih ve 3763 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli HükümlerTapulama ve kadastro


Madde 14- Nakledilecek orman içi köyler halkının değiştirilecek veya kamulaştırılacak taşınmaz mallarının tapulama hizmetleri ile bu Kanunun 11 inci ve 12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecek yerler için ihtiyaç duyulan tapulama hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yerine getirilir.

Bu hizmetler için gerekli harcamalar, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan fondan karşılanır.

Nakledilen orman içi köyler halkının, bu Kanun hükümlerine göre değiştirilen veya kamulaştırılan Devlet ormanları içindeki arazilerinin orman kadastrosu, Tarım ve Orman Bakanlığınca öncelikle yaptırılır.Rayiç Değer Tespiti ve Devir İşlemleri

Madde 15- ( Değişik: 3763-28.8.1991 ) Bu Kanun hükümlerinin uygulandığı yerlerdeki rayiç bedelin tespiti belediye ve köy mülki hudutları esas alınarak 5 üyeden meydana gelen Bedel Takdir Komisyonunca yapılır.

Bedel Takdir Komisyonu, Orman Bakanlığının görevlendireceği 3 ve belediyelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtar ve ihtiyar heyetlerince tespit edilen 2 kişiden oluşur.

Bedel Takdir Komisyonuna belediyeler ve köylerce isim tespitinin 15 gün içinde yapılmaması halinde, bu kişiler mahalli mülki amirlerce mahallinden resen tespit edilir.

Satış işlemleri bu bedeller esas alınarak Orman Bakanlığınca gerçekleştirilir.Orman köyleri halkının desteklenmesiMadde 16- Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler halkının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu matsatla sağlanacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli girdiler doğrudan veya kredi yolu ile karşılanır.Ağaçlandırma

Madde 17- Orman içi köyler halkının nakledilmesi sonucu boşaltılmış olan; orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle projelendirilip Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.Gelirler

Madde 18- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak; 2510 sayılı İskan Kanununa göre tahsil edilen bedeller ile diğer satış ve devir işlemlerinden tahsil edilen bedeller ve faizleri, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fona gelir kaydedilir.Tahsilata ve Fon hesabına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.Giderler

Madde 19 – Bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü giderler, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fondan karşılanır.

Giderlerin Fondan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.Muafiyetler

Madde 20- ( Değişik: 3763-28.8.1991) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak tescil, devir ve yakıt düzeltme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.Yönetmelik

Madde 21- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve esaslar ile ifraz işlemleri Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte düzenlenir.

Yönetmelik; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, İmar ve İs kan Bakanlığı , Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınarak , Tarım ve Orman Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanır.

Bu yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlanır.Ek Madde 1 – ( Ek: 3763- 28.8.1991) Bu Kanun kapsamına giren yerler , 2510 ve 4753 sayılı Kanunlar gereğince Hazinece bedeli tahsil edilerek kişilere dağıtılmış ve bu kişilere hükümsüz sayılan kayıtlar karşılığında başkaca bir yer verilmemişse, bu kişlerden ikinci defa bedel alınmaz.Yürürlük

Madde 22- Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer .Yürütme

Madde 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://ktuorman.yetkinforum.com
 
2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Staj başlatma Hakkında

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ KÜRSÜ :: KANUNLAR :: Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun-
Buraya geçin:  
forum kurmak | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Bir blog yaratın